Маориф ва маърифати ҳуқуққӣ

Норак: Андеша  

Маориф ва маърифати њуќуќи њамчун нињоди пурмасъул дар даврони љањонишавии таъиноти  фаромиллї  дорад, чунки аксарияти  арзишњо  махсусан, арзишњои фарњангї  тавассути  маориф ва  маърифати њуќуќї  дар раванди таърих аз насл ба насл ба мерос мегузаранд.Аз ин рў, њар як миллату давлатро лозим аст, ки барои   ба мерос гузоштани фарњангу тамаддун  ва њифзи арзишњои гузаштагони хеш њарчи бештар маориф ва маърифати њуќуќи љомеаро рушд дињанд.

Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї  дар мавзуи «Маориф ва раванди  гуштариши маърифати њуќуќї  дар Љумњурии Тољикистон», ки дар  «Агенти иттилоотї  Ховар» дар таърихи 13.01.2024 ба нашр расидааст масоли маориф ва раванди густариши маърифати њуќуќи тањлилу баррасї  гардидааст.

Мусаллам аст , ки барои дуруст рушдёбии ин падида  љомеа ба  муттахассисони њирфави  баландихтисоси  касбї ниёз дорад, ки ин тавассути низоми маориф дар давлат  ба роњ монда мешавад.

Дар њаќиќат мањз  илму маориф аст, ки њар фарди миллат  ба василаи он дониш меандўзад, давлату љомеа пешрафт менамояд ва дар умум,  сатњи маърифати  шањрвандон дар њамаи самтњо таъмин мешавад, ки яке аз муњимтарини онњо соњаи њуќуќшиносї буда, соли љорї   бо назардошти таљлили 30-солагии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон  мубрамияти  он боз њам меафзояд.

Маориф дар  давоми ду асри охир як ќатор дигаргунињои њаќиќатан инќилобиро  аз сар гузаронидааст. Дар аксари кишварњои дунё  мардону занон имрўзњо њуќуќи гирифтани   тањсилро доранд, давлат кафолат медињад, ки шањрвандонаш дараљаи муайяни  тањсилро дошта бошанд. Љањони муосир бо њама  пуртаззодї мухолифат  ва дигар вижагињояш ба илму дониш ва мутахасисони болаёќат  эњтиёљ дорад. Дар ин замина  нимаи дуюми асри XX мафњуми “Бозори  кадрњои илмї” ба вуљуд омад.

Яке аз заминањои  асоси барои маориф ва раванди густариши маърифати њуќуќии   ин консепсия  ва барномањои рушди давлати мебошад.

Дар соњаи маориф њамчунин якчанд консепсия ва барнмоањои давлатї  амалуданд. Аз љумла “Консепсияи миллии  маориф  дар Љумњурии Тољикистон”, “Консепсияи миллии  тањсилоти фарогир  барои кўдакони дорои имконияти мањдуд дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2015” “Наќшаи татбиќи ислохоти соњаи маориф барои солњои 2004-2009” “Барномаи давлатии сохтмон, таъмир ва навсозии мактабњои  дар хонањои хусусї,  биноњои маъмурї љойгир шуда, дар соли 2008-2015”, “Барномаи давлатии  таъминоти муассисањои  маориф ва илм  бо утоќњои таълимї  ва заминаи  илмию тањќиќотї ”, “Барномаи давлатии тањия ва нашри китобњои дарсї барои солњои 2007-2010”, “Барномаи давлатии рушди тањсилоти касбї  дар солњои 2008-2015”, “Барномаи давлатии  компютеркунии  муассисањои  тањсилоти миёнаи  умумии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2015”, “Барномаи давлатии омўзиш ва таълимї забонњои русї ва англисї барои солњои 2011-2014”, ки дар рушди  соњаи маориф наќши муњим гузоштанд.

Пирова   Дилором-аъзои фаъоли  ҲХДТ дар шаҳри Норак